20120413gotaniaFundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do złożenia Formularzy Rekrutacyjnych w III edycji naboru w projekcie "Od Wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania", działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu grantowego Przedsiębiorczości”.


 

Nabór prowadzony będzie w terminie:

od 07.01.2013r. do 25.01.2013r. od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
w godz. od 9.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w Regulaminie Rekrutacji (do pobrania poniżej) oraz w Wytycznych dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w załączeniu wersja z II edycji naboru, która będzie podlegała aktualizacji).
Na etapie rekrutacji obowiązuje jedynie Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami
(wzory wymaganych załączników znajdują się na końcu Formularza Zgłoszeniowego), który należy dostarczyć osobiście, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, w zamkniętej kopercie do Biura Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości w Hrubieszowie,
ul. Plac Wolności 15, I piętro, pok. 5.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz Wytycznymi.

Załączniki do pobrania pod adresem:

http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/pl/akltualnosci/1286-nabor-formularzy-rekrutacyjnych-do-udziau-w-projekcie-qod-wizji-do-nowoczesnego-zarzdzania-podregionem-gotaniaq-iii-edycja-dziaanie-prowadzenie-lokalnego-szwajcarskiego-funduszu-grantowego-przedsibiorczoci-